Primary biliary cirrhosis and Sjögren's syndrome : autoimmune epithelitis