Post-sympathectomy lumbar neuralgia. Our experience